Sada Cruzeiro

Sada Cruzeiro 25-16 卡諾阿斯 (巴西盃) 2017-01-11 21:58

卡諾阿斯
Sada Cruzeiro   卡諾阿斯
32 發球局贏得分數 14
4 最長連勝 3

Pts

1 2 3 4 5
Sada Cruzeiro 25 25 25
卡諾阿斯 20 20 16

Comments


事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - 卡诺阿斯
 • 赛局1在10分后领先 - 卡诺阿斯
 • 賽局1 - 首先達到10分 - 卡诺阿斯
 • 赛局1在20分后领先 - 卡诺阿斯
 • 賽局1 - 首先達到15分 - 卡诺阿斯
 • 赛局1在30分后领先 - 卡诺阿斯
 • 賽局1 - 首先達到20分 - Sada Cruzeiro
 • 25-20: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - 卡诺阿斯
 • 赛局2在10分后领先 - 卡诺阿斯
 • 賽局2 - 首先達到10分 - 卡诺阿斯
 • 赛局2在20分后领先 - 卡诺阿斯
 • 賽局2 - 首先達到15分 - 卡诺阿斯
 • 赛局2在30后平局
 • 賽局2 - 首先達到20分 - Sada Cruzeiro
 • 25-20: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - Sada Cruzeiro
 • 赛局3在10分后领先 - Sada Cruzeiro
 • 賽局3 - 首先達到10分 - Sada Cruzeiro
 • 赛局3在20分后领先 - Sada Cruzeiro
 • 賽局3 - 首先達到15分 - Sada Cruzeiro
 • 赛局3在30分后领先 - Sada Cruzeiro
 • 賽局3 - 首先達到20分 - Sada Cruzeiro
 • 25-16: 赛盘3得分