Savini Jayasuriya   Mahta Khanloo
0 發球得分 1
9 雙發失誤 8
53 53
Win % 1st Serve
65 65
38 38
破發成功率
39 39

事件

 • 赛局 1 - Mahta Khanloo- 以40分保住发球局
 • 赛局 2 - Savini Jayasuriya - 以40分保住发球局
 • 赛局 3 - Savini Jayasuriya - 以30分? ?发局
 • 赛局 4 - Savini Jayasuriya - 以40分保住发球局
 • 赛局 5 - Savini Jayasuriya - 以40分? ?发局
 • 赛局 6 - Mahta Khanloo - 以40分? ?发局
 • 赛局 7 - Savini Jayasuriya - 以15分? ?发局
 • 赛局8 - Savini Jayasuriya发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 9 - Mahta Khanloo- 以30分保住发球局
 • 赛局 10 - Mahta Khanloo - 以40分? ?发局
 • 赛局 11 - Mahta Khanloo- 以40分保住发球局
 • 赛局 12 - Mahta Khanloo - 以40分? ?发局
 • 赛局 13 - Mahta Khanloo- 以40分保住发球局
 • 赛局 14 - Mahta Khanloo - 以30分? ?发局
 • 赛局 15 - Mahta Khanloo- 以30分保住发球局
 • 赛局 16 - Mahta Khanloo - 以40分? ?发局
 • 赛局 17 - Mahta Khanloo- 以30分保住发球局
 • 赛局 18 - Mahta Khanloo - 以15分? ?发局
 • 赛局 19 - Mahta Khanloo- 以15分保住发球局
 • 赛局 20 - Mahta Khanloo - 以30分? ?发局