Pts

1 2 3 4
Alexander Ekzhanov 4 11 9 8
Aleksandr Radchenko 11 6 11 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局1首先获得5 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局1首先获得7 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局1首先获得9 - Aleksandr Radchenko
 • 第1局 - Aleksandr Radchenko以4-11获胜
 • 第1局后得分 - 4-11
 • 赛局2首先获得3 - Alexander Ekzhanov
 • 赛局2首先获得5 - Alexander Ekzhanov
 • 赛局2首先获得7 - Alexander Ekzhanov
 • 赛局2首先获得9 - Alexander Ekzhanov
 • 第2局 - Alexander Ekzhanov以11-6获胜
 • 第2局后得分 - 11-6
 • 赛局3首先获得3 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局3首先获得5 - Alexander Ekzhanov
 • 赛局3首先获得7 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局3首先获得9 - Aleksandr Radchenko
 • 第3局 - Aleksandr Radchenko以9-11获胜
 • 第3局后得分 - 9-11
 • 赛局4首先获得3 - Alexander Ekzhanov
 • 赛局4首先获得5 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局4首先获得7 - Aleksandr Radchenko
 • 赛局4首先获得9 - Aleksandr Radchenko
 • 第4局 - Aleksandr Radchenko以8-11获胜
 • 第4局后得分 - 8-11