Zhibek Kulambayeva/馬烨欣   Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi
1 發球得分 0
0 雙發失誤 1
71 71
Win % 1st Serve
51 51
42 42
破發成功率
17 17

事件

 • 赛局1 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣接发球局以对手40分而获胜
 • 赛局 2 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣 - 发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 3 - Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi - 以40分保住发球局
 • 赛局4 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣发球局以对手30分而获胜
 • 赛局5 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣接发球局以对手30分而获胜
 • 赛局6 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣发球局以对手30分而获胜
 • 赛局 7 - Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi - 以15分保住发球局
 • 赛局8 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣发球局以对手40分而获胜
 • 赛局9 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣接发球局以对手15分而获胜
 • 赛局10 - Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi接发球局以对手40分而获胜
 • 赛局11 - Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 12 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣 - 发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 13 - Nana Kawagishi/Honoka Kobayashi - 以30分保住发球局
 • 赛局 14 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣 - 发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局15 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣接发球局以对手40分而获胜
 • 赛局16 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣发球局以对手30分而获胜
 • 赛局17 - Zhibek Kulambayeva/马烨欣接发球局以对手15分而获胜