Pts

1 2 3 4 5
Mykola Halynskyi 8 11 8 11 11
Oleksandr Kovalchuk 11 9 11 9 8

事件

 • 赛局1首先获得3 - Mykola Halynskyi
 • 赛局1首先获得5 - Mykola Halynskyi
 • 赛局1首先获得7 - Mykola Halynskyi
 • 赛局1首先获得9 - Oleksandr Kovalchuk
 • 第1局 - Oleksandr Kovalchuk以8-11获胜
 • 第1局后得分 - 8-11
 • 赛局2首先获得3 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局2首先获得5 - Mykola Halynskyi
 • 赛局2首先获得7 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局2首先获得9 - Mykola Halynskyi
 • 第2局 - Mykola Halynskyi以11-9获胜
 • 第2局后得分 - 11-9
 • 赛局3首先获得3 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局3首先获得5 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局3首先获得7 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局3首先获得9 - Oleksandr Kovalchuk
 • 第3局 - Oleksandr Kovalchuk以8-11获胜
 • 第3局后得分 - 8-11
 • 赛局4首先获得3 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局4首先获得5 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局4首先获得7 - Oleksandr Kovalchuk
 • 赛局4首先获得9 - Oleksandr Kovalchuk
 • 第4局 - Mykola Halynskyi以11-9获胜
 • 第4局后得分 - 11-9
 • 赛局5首先获得3 - Mykola Halynskyi
 • 赛局5首先获得5 - Mykola Halynskyi
 • 赛局5首先获得7 - Mykola Halynskyi
 • 赛局5首先获得9 - Mykola Halynskyi
 • 第5局 - Mykola Halynskyi以11-8获胜
 • 第5局后得分 - 11-8