Pts

1 2 3 4
Oleksandr Lykhytskyi 11 11 11 11
Ruslan Solomko 8 13 4 6

事件

 • 赛局1首先获得3 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局1首先获得5 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局1首先获得7 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局1首先获得9 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 第1局 - Oleksandr Lykhytskyi以11-8获胜
 • 第1局后得分 - 11-8
 • 赛局2首先获得3 - Ruslan Solomko
 • 赛局2首先获得5 - Ruslan Solomko
 • 赛局2首先获得7 - Ruslan Solomko
 • 赛局2首先获得9 - Ruslan Solomko
 • 第2局 - Ruslan Solomko以11-13获胜
 • 第2局后得分 - 11-13
 • 赛局3首先获得3 - Ruslan Solomko
 • 赛局3首先获得5 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局3首先获得7 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局3首先获得9 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 第3局 - Oleksandr Lykhytskyi以11-4获胜
 • 第3局后得分 - 11-4
 • 赛局4首先获得3 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局4首先获得5 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局4首先获得7 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 赛局4首先获得9 - Oleksandr Lykhytskyi
 • 第4局 - Oleksandr Lykhytskyi以11-6获胜
 • 第4局后得分 - 11-6