Pts

1 2
金東柱/Hye In Choi 21 19
陳新元/余芊慧 14 12

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Chen / Hui Yu
 • 赛局1 在10分后平局
 • 赛局1首先获得10分 - Kim / In Choi
 • 赛局1 在20分后平局
 • 赛局1首先获得15分 - Kim / In Choi
 • 赛局1 在30分后领先 - 金东柱/Hye In Choi
 • 赛局1首先获得20分 - Kim / In Choi
 • 21-14: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Chen / Hui Yu
 • 赛局2 在10分后领先 - 陈新元/余芊慧
 • 赛局2首先获得10分 - Kim / In Choi
 • 赛局2 在20分后领先 - 金东柱/Hye In Choi
 • 赛局2首先获得15分 - Kim / In Choi
 • 赛局2 在30分后领先 - 金东柱/Hye In Choi