Pts

1 2
Hyun Beom Choi 21 21
Hyun Sik Park 19 18

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1 在10分后领先 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1首先获得10分 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1 在20分后领先 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1首先获得15分 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1 在30分后领先 - Hyun Beom Choi
 • 赛局1首先获得20分 - Hyun Beom Choi
 • 21-19: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Hyun Beom Choi
 • 赛局2 在10分后领先 - Hyun Beom Choi
 • 赛局2首先获得10分 - Hyun Sik Park
 • 赛局2 在20分后领先 - Hyun Sik Park
 • 赛局2首先获得15分 - Hyun Beom Choi
 • 赛局2 在30分后领先 - Hyun Beom Choi
 • 赛局2首先获得20分 - Hyun Beom Choi
 • 21-18: 赛局2得分
 • 21-18: 赛局2得分
 • 21-18: 赛局2得分
 • 21-18: 赛局2得分
 • 21-18: 赛局2得分
 • 21-18: 赛局2得分